Jesteś tutaj

Strona główna

Rekrutacja 2023/2024

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieluń na rok szkolny 2023/2024 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

Formularz zgłoszenia/wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 będzie

dostępny do wypełnienia, na stronie internetowej pod adresem: https://sp-wielun.nabory.pl/. Dostęp możliwy jest także ze strony Wieluńskiego Portalu Edukacyjnego: http://oswiata.wielun.pl/, w zakładce „Rekrutacje”. Login i hasło tworzy się podczas pierwszego wypełniania wniosku.

I. Kandydaci do szkół podstawowych są przyjmowani na podstawie:

ZGŁOSZENIA – do szkoły, w której obwodzie kandydat mieszka. Kandydat przyjmowany jest do szkoły z urzędu (dostarczenie zgłoszenia do szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka). Miejsce zamieszkania kandydata system określa na podstawie danych o zameldowaniu.

WNIOSKU – do szkoły, która nie jest szkołą obwodową kandydata. Kandydat może być przyjęty, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia ustalone kryteria.

SKIEROWANIA – dotyczy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegających się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych (skierowania wydaje Burmistrz Wielunia na wniosek rodziców/opiekunów prawnych). Uczniowie ci nie uczestniczą w elektronicznej rekrutacji.

ZGŁOSZENIE wyboru szkoły, w której obwodzie kandydat mieszka, należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej do 14 lutego 2023 roku.

WNIOSEK w przypadku ubiegania się o przyjęcie do publicznej szkoły spoza obwodu (wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów) należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć tylko w szkole pierwszego wyboru (pierwszej w kolejności).

Wniosek o SKIEROWANIE dziecka do kształcenia specjalnego, w tym w oddziale integracyjnym, wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego składa się w Zakładzie Obsługi Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Wieluniu przy pl. Kazimierza Wielkiego 2, w dniach 01.02.2023 r. – 13.02.2023 r.

Druk wniosku o wydanie SKIEROWANIA do kształcenia specjalnego w tym w oddziale integracyjnym, można pobrać na stronie: http://oswiata.wielun.pl/, w zakładce „Druki do pobrania”.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego uczestniczą w rekrutacji zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2023/2024.

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego stosuje się zasady takie same jak w przypadku rekrutacji do oddziału ogólnodostępnego.

Warunki przyjęcia kandydatów spoza obwodu szkoły:

Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej ogólnodostępnej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 zamieszkałego poza obwodem danej szkoły odbywa się na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu.

Dzieci spoza obwodu mogą być przyjęte do klasy pierwszej, ubiegając się o wolne miejsce w elektronicznym postępowaniu rekrutacyjnym.

Dziecko, które w roku szkolnym 2022/2023 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w której obwodzie mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I szkoły podstawowej, w której uczęszczało do oddziału przedszkolnego, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego po złożeniu zgłoszenia (tak jak dzieci zamieszkałe w obwodzie).

Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych pozaobwodowych przyjmowani są na podstawie liczby uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie kandydata.

We WNIOSKU można wybrać maksymalnie trzy szkoły z określeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Kandydata zamieszkałego na terenie Gminy Wieluń i nieprzyjętego do żadnej z wybranych szkół pozaobwodowych system przypisuje automatycznie do szkoły obwodowej (zgodnej z miejscem zamieszkania).

Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej — ucznia spoza obwodu:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt;

2) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 4 pkt;

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej

opieki - 3 pkt.

Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej spoza obwodu potwierdzane są:

Ad 1) - oświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych) kandydata, że rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej;

Ad 2) - oświadczeniem co najmniej jednego rodzica (opiekuna prawnego) kandydata, że jego miejsce pracy znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której o przyjęcie ubiega się kandydat.

Ad 3) - oświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych) kandydata, że w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.).

II. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych

I etap

01.02.2023 r. - 15.02.2023 r. - wypełnienie ZGŁOSZENIA w elektronicznym systemie naboru.

Wypełnione wydrukowane i podpisane ZGŁOSZENIE składa się do szkoły obwodowej.

01.02.2023 r. – 15.02.2023 r. – składanie podania o wydanie SKIEROWANIA dziecka do oddziału

integracyjnego wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

16.02.2023 r. - ustalenie liczby wolnych miejsc, na które zostanie przeprowadzona rekrutacja i podanie

ich do wiadomości w dniu 17.02.2023 r. do godz.15.00 pod adresem: https://sp-wielun.nabory.pl/.

II etap – postępowanie rekrutacyjne

20.02.2023 r. – 10.03.2023 r. – wypełnienie WNIOSKU w elektronicznym systemie naboru. Wypełniony, wydrukowany i podpisany WNIOSEK składa się do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

13.03.2023 r. – 15.03.2023 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

16.03.2023 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

17.03.2023 r. – 24.03.2023 r. do godz. 15.00 - potwierdzanie przez rodziców, w elektronicznym systemie rekrutacji, woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany. Możliwe jest również potwierdzenie w formie pisemnej złożone w szkole. Brak potwierdzenia będzie uznany za rezygnację kandydata z przyjęcia do szkoły.

27.03.2023 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

III. Postępowanie uzupełniające (na wolne miejsca)

Postępowanie uzupełniające przeprowadza się po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w terminach określonych w zarządzeniu Nr 7/23 Burmistrza Wielunia z dnia 25 stycznia 2023 r.

W postępowaniu uzupełniającym, rodzice kandydatów nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół pozaobwodowych,

mogą złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły, która posiada wolne miejsca. Informacje o wolnych miejscach rodzice będą mogli uzyskać w systemie oraz w poszczególnych szkołach.

Harmonogram czynności

24.04.2023 r. - 26.04.2023 r. - składanie ZGŁOSZENIA w szkole obwodowej (dotyczy dzieci zamieszkałych

w obwodzie, które nie zostały zgłoszone w pierwszym terminie) lub WNIOSKU (do oddziału ogólnodostępnego w szkole spoza obwodu). Wydrukowane, wypełnione, i podpisane ZGŁOSZENIE składa się do szkoły obwodowej, a WNIOSEK do szkoły wybranej w pierwszej preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

27.04.2023 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

28.04.2023 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

04.05.2023 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

IV. Tryb odwoławczy

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 • Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodziców/prawnych opiekunów sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia do danej szkoły oraz liczbę punktów uzyskanych przez kandydata.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.
 • Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024


I. Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (dalej przedszkoli) prowadzonych przez Gminę Wieluń biorą udział:

 • dzieci urodzone w latach 2017– 2020,
 • dzieci z rocznika 2016 i starsze, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
  Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieluń odbywa się na wolne miejsca w poszczególnych oddziałach przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi oraz obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Wieluń.

UWAGA

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które ukończyły 2,5 roku, mogą starać się o przyjęcie ich do przedszkoli od 16 sierpnia 2023 r.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Gminą Wieluń mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieluń od 24 sierpnia 2023 r. jeśli w przedszkolach będą wolne miejsca.
 • Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają w roku szkolnym 2023/2024 zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, biorą udział w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

II. Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w terminie od 1 lutego 2023 r. do 13 lutego 2023 r., w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu dziecka.
Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w danej placówce zobowiązani są do podpisania umowy na rok szkolny 2023/2024 w terminie do 14 lutego 2023 r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie, będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu.

III. Podstawowe postępowanie rekrutacyjne – kryteria rekrutacyjne

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieluń, przyjmowani są do poszczególnych oddziałów odpowiednich dla wieku dziecka na podstawie liczby uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XXXIV/348/17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Wieluń jest organem prowadzącym.


Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych:
1) dziecko obojga rodziców pracujących, prowadzących działalność gospodarczą lub studiujących w systemie dziennym, lub dziecko rodzica samotnie wychowującego, który pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub studiuje w systemie dziennym – 10 pkt;
2) dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu – 5 pkt;
3) dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż 5 godzin w przedszkolu – 3 pkt;
4) dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic rozlicza podatek dochodowy jako mieszkaniec Gminy Wieluń – 10 pkt;
5) miejsce zamieszkania dziecka lub pracy co najmniej jednego z rodziców w obwodzie szkoły podstawowej, na którego terenie przedszkole ma swoją siedzibę – 5 pkt;
6) zgłoszenie co najmniej dwojga dzieci do przedszkola – 5 pkt.

Kryteria potwierdzane są oświadczeniami rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły.

Nabór na wolne miejsca w poszczególnych oddziałach w przedszkolach i szkołach z oddziałami przedszkolnymi rozpocznie się 20 lutego 2023 roku. Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024, prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. System będzie uruchomiony od godz. 9.00 w dniu 20 lutego 2023 roku do godziny 15.00 w dniu 10 marca 2023 roku. Osoby, które nie mają dostępu do internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu/szkole z oddziałem przedszkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego. Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 będzie dostępny do wypełnienia, na stronie internetowej pod adresem: https://przedszkola-wielun.nabory.pl/. Dostęp możliwy jest także ze strony Wieluńskiego Portalu Edukacyjnego: http://oswiata.wielun.pl/, w zakładce „Rekrutacje”. Login i hasło tworzy się podczas pierwszego wypełniania wniosku.

Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli ze wskazaniem preferowanej kolejności.

Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru (pierwszego w kolejności).

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność,
3) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wydane dla rodzica lub rodziców, rodzeństwa kandydata,
4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
6) oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, zgodnie z § 1 uchwały nr XXXIV/348/17 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Wieluń jest organem prowadzącym.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych w 2016 r. i starszych) winni dołączyć do wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego lub oświadczenie o ubieganiu się o odroczenie.

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Placówki będą przyjmować wnioski w terminie od 20 lutego 2023 r. od godz. 9:00 do 10 marca 2023 r. do godz. 15:00.
Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
  we wniosku i oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 • zwrócić się do Burmistrza Wielunia o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. 

Burmistrz Wielunia w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

 •  korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
 • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

Po weryfikacji wniosków:

 • 16 marca 2023 r. o godz. 12:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów odpowiednich dla wieku dziecka i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • 27 marca 2023 r. o godz. 12:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do poszczególnych oddziałów odpowiednich dla wieku dziecka i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania ich do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem podpisania umowy. Umowy będą podpisywane w terminie od 28 marca do 12 kwietnia 2023 r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie, będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 • na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola złożyć skargę do sądu administracyjnego.


Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

IV. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji elektronicznej – na zasadach ogólnych.
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców/prawnych opiekunów w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Wieluniu, prowadzącym oddziały integracyjne.